O Fundacji

FEZAProjekt „Współdziałanie środowisk na rzecz adaptacyjności do zmian klimatycznych poprzez małą retencję oraz ochronę bioróżnorodności” realizowany w okresie od lipca 2017 r do czerwca 2019 przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja”, finansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” jest organizacją pożytku publicznego działającą od 1991r., której aktywność koncentruje się na prowadzeniu kampanii informacyjno-edukacyjnych związanych z działalnością na rzecz ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, szczególnie obszarów wiejskich, aktywizowaniem społeczności lokalnych wokół inicjatyw chroniących walory przyrodnicze i kulturowe.

Celem Fundacji jest: 

  • Ochrona zasobów przyrodniczych i kulturowych kraju
  • Rozwój działalności na rzecz ochrony przyrody
  • Wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych
  • Rozwijanie współpracy partnerskiej na rzecz zrównoważonego rozwoju, szczególnie obszarów wiejskich 


Cele te realizujemy poprzez:

  1. Czynną ochronę walorów przyrodniczych i kulturowych.
  2. Tworzenie i wdrażanie strategii, programów, planów, projektów w dziedzinie ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego, aktywizacji terenów wiejskich, zrównoważonego rolnictwa, rozwoju małej przedsiębiorczości, krajoznawstwa, edukacji oświaty i wychowania.
  3. Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej, szkoleniowo-edukacyjnej i doradczej w w zakresie zgodnym z celami Fundacji.
  4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, administracją samorządową i rządową, instytucjami naukowymi i gospodarczymi działającymi w dziedzinie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju 


Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja"
Al. Orła Białego 2, 59-220 Legnica
tel. (76) 723 81 01
fax (76)721 24 96
www.zielonaakcja.pl