Mała retencja - duża sprawa

KUB 9989aPolska należy do krajów, które na tle Europy posiadają bardzo małe zasoby wodne. Wody ubywa, co jest to widoczne na wielu obszarach, obniża się poziom zbiorników, oczek wodnych, wysychają strugi, potoki.

Mała retencja polega na gromadzeniu wody w niewielkich zbiornikach, zarówno naturalnych, jak i sztucznych. To także spiętrzanie wody w korytach małych rzek, potoków, kanałów i rowów, w celu gromadzenia wody i uniemożliwienia jej szybkiego spływu powierzchniowego oraz zadrzewianie, ochrona oczek wodnych, stawów wiejskich, mokradeł, które jednocześnie prowadzą do odtworzenia naturalnego krajobrazu. Mała retencja jest jedną z form magazynowania wody i może być wykorzystywana jako narzędzie do zapobiegania powodziom i suszom.

Aby poprawić sytuację w tym zakresie przygotowano w ostatnich latach Wojewódzkie Programy Małej Retencji diagnozujące sytuację oraz wskazujące możliwości zwiększenia retencji na poziomie regionalnym. Dokumenty te wskazują na realizację różnorodnych dużych działań inwestycyjnych w zlewniach (zbiorniki retencyjne, poldery, budowle hydrotechniczne) jak również zwracają uwagę na możliwości realizacji wielu małych proekologicznych przedsięwzięć podnoszących i poprawiających nie tylko retencję, ale również walory przyrodnicze, turystyczne i krajobrazowe obszarów wiejskich. Ocenia się, że dotychczasowe działania inwestycyjne stworzyły warunki do dodatkowego przechwycenia około 154 mln m3, ale jest to zaledwie 13,5% objętości zaplanowanej w programach (do 2013r.). Jednocześnie nie jest wykorzystywany potencjał lokalny, w tym zainteresowanie użytkowników rolnych i właścicieli terenów do działań na rzecz małej retencji.

Projekt koncentruje się na:

  • dotarciu z informacjami do środowisk wiejskich poprzez: portal internetowy projektu Małą retencja – Duża sprawa, strony internetowe, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, broszury poradnikowe, publikacje w prasie wiejskiej
  • przygotowanie liderów przekazu kampanii tzw. doradców małej retencji
  • promowaniu dobrych praktyk w zakresie małej retencji
  • zachęcenie do otwartej dyskusji o barierach i możliwościach realizacji małej retencji podczas debat społecznych, w których wezmą udział samorządy, organizacje, mieszkańcy wsi, podmioty gospodarki wodnej.